• Serie A-
 • 28/03/2021 14.30.00
 • Crea pdf Crea pdf
 • Juventus
  Girelli
  Sembrant
  Hurtig
  Autorete
  Salvai
  Staskova
  Girelli
  Girelli
  Girelli
 • 9 - 1 28/03/2021 14.30.00
 • Pink Bari
  Helmvall

Commento


RETI: Helmvall, Girelli, Sembrant, Hurtig, Autorete, Salvai, Staskova, Girelli, Girelli, Girelli